slider slider slider slider slider slider

Vzory pro rok 2024

PEVNÁ OPORA
    V DŽUNGLI

 PARAGARFŮ

Oblíbený, výkonný a efektivní program pro tvorbu smluv, návrhů, podání, žalob, odvolání, plných mocí, žádostí a řady dalších dokumentů, 

VÍCE INFORMACÍ

Téměř 1000

VZORŮ
PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

Vytvořte si sami, kdykoliv, rychle a hlavně správně jakýkoliv právní dokument. Ušetřete náklady na právní služby.

OBJEDNAT PROGRAM

Všechny důležité

SMLOUVY, NÁVRHY
      UPOMÍNKY   PLNÉ MOCI

Všechny VZORY připravené k okamžitému použití. Snadné úpravy, personalizace, ukládání i tisk. Vkládání poznámek i vlastních vzorů. 

VÍCE INFORMACÍ

Nejpoužívanější

ŽALOBY, ŽÁDOSTI
     URGENCE   ODVOLÁNÍ

Obchodní a občanské právo podle NOZ a ZOK. Pracovní právo, daně, autorské právo, stavební řízení, insolvence, dražby a mnoho dalších ...

OBJEDNAT PROGRAM

Plus navíc

223 ZÁKONŮ
     V PLATNÉM ZNĚNÍ

Všechny nejpoužívanější zákony a právní předpisy
v platném a úplném znění. 
Ke každému vzoru i příslušný právní předpis, podle kterého byl vytvořen.

VÍCE INFORMACÍ

Časté a pravidelné

AKTUALIZACE 
        Z INTERNETU PO CELÝ ROK

Stále něco navíc. Přidáváme nové vzory. Sledujeme změny zákonů. Vylepšujeme funkce a vzhled. Nabízíme Vám ty nejlepší ceny.

OBJEDNAT PROGRAM

Seznam obsažených vzorů

Vzhledem k velkému množství obsažených VZORŮ a z důvodu lepší přehlednosti, jsou všechny VZORY v aplikaci VZORY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ zařazeny do některé z následujících kategorií:


Abecední seznam VZORŮ obsažených v aplikaci VZORY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ.

POZOR ! - seznam vzorů aktuální verze  se může od níže uvedeného soupisu mírně odlišovat. To je zapříčiněno zejména tím, že některé vzory mohou být zařazeny nebo vypuštěny nejnovějšími aktualizacemi. Pokud chcete mít jistotu, že aplikace skutečně obsahuje vzor konkrétního dokumentu, napište nám dotaz.

AKCIE I. (KUSOVÁ)

AKCIE II. (KMENOVÁ SE JMENOVITOU HODNOTOU)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O STUDNĚ I.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O STUDNĚ II.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ MANŽELA / MANŽELKY

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE – O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE – O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA DRAŽBY

DAROVACÍ SMLOUVA

DAROVACÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITOSTEM

DODACÍ LIST

DOHODA MEZI OBVINĚNÝM A POŠKOZENÝM O NÁHRADĚ ŠKODY

DOHODA O BUDOUCÍM ZÁPOČTU POHLEDÁVEK

DOHODA O DOČASNÉM PŘELOŽENÍ ZAMĚSTNANCE K VÝKONU PRÁCE K JINÉMU ZAMĚSNAVATELI (DO JINÉ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY)

DOHODA O DOČASNÉM PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE AGENTURY PRÁCE

DOHODA O DOČASNÉM VYSLÁNÍ ZAMĚSTNANCE NA PRACOVNÍ CESTU K VÝKONU PRÁCE K JINÉMU ZAMĚSNAVATELI

DOHODA O NÁJMU BYTU UZAVŘENÁ ROZVEDENÝMI MANŽELI

DOHODA O NAROVNÁNÍ I. (MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI, ZÁVAZKY ZE SMLOUVY O DÍLO)

DOHODA O NAROVNÁNÍ II. (MEZI FYZICKÝMI OSOBAMI, ZÁVAZKY ZE SMLOUVY O DÍLO)

DOHODA O NAROVNÁNÍ III. (MEZI FYZICKÝMI OSOBAMI, ZÁVAZKY Z NÁJEMNÍ SMLOUVY)

DOHODA O NAROVNÁNÍ IV. (MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI, ZÁVAZKY Z NÁJEMNÍ SMLOUVY)

DOHODA O ODPOVĚDNOSTI K OCHRANĚ HODNOT SVĚŘENÝCH ZAMĚSTNANCI K VYÚČTOVÁNÍ

DOHODA O PLNÉ MOCI

DOHODA O PLNÉ MOCI PRO ADVOKÁTA

DOHODA O POSKYTNUTÍ A PODMÍNKÁCH NÁHRAD ZA OPOTŘEBENÍ VLASTNÍHO ZAŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCE

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI II.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE II.

DOHODA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU

DOHODA O PŘISTOUPENÍ K DLUHU

DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU A DOHODA O NAROVNÁNÍ

DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU BYTU

DOHODA O SPOLEČNÉ HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI K OCHRANĚ HODNOT SVĚŘENÝCH ZAMĚSTNANCI K VYÚČTOVÁNÍ

DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY

DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY II.

DOHODA O UZNÁNÍ DLUHU SE SPLÁTKOVÝM KALENDÁŘEM

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZANIKLÉHO SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

DOHODA O ZÁPOČTU POHLEDÁVEK Podle § 358 - § 364 Obchodního zákoníku

DOHODA O ZMĚNĚ SJEDNANÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK

DOHODA O ZMĚNĚ SJEDNANÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK II.

DOHODA O ZMĚNĚ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI

DOHODA O ZPŮSOBU NÁHRADY ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZAMĚSTNANCEM

DOHODA O ZRUŠENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA PODÍLOVÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ O UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÉ VĚCI - NEMOVITOSTI

DOLOŽENÍ DŮKAZŮ K NAHLÁŠENÝM REGISTRAČNÍM ÚDAJŮM NA ZÁKLADĚ VÝZVY SPRÁVCE DANĚ

DOLOŽENÍ PRAVOSTI LISTINY VYDANÉ ORGÁNEM CIZÍHO STÁTU V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

DOPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PODÁNÍ NA ZÁKLADĚ VÝZVY SPRÁVCE DANĚ

DOPLNĚNÍ DAŇOVÉHO TVRZENÍ K PROKÁZÁNÍ JEHO PRAVDIVOSTI NA ZÁKLADĚ VÝZVY SPRÁVCE DANĚ

DOPLNĚNÍ DAŇOVÉHO TVRZENÍ NA ZÁKLADĚ VÝZVY SPRÁVCE DANĚ K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ

DOPLNĚNÍ ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVCE DANĚ NA ZÁKLADĚ VÝZVY

DOPLNĚNÍ PODÁNÍ NA ZÁKLADĚ VÝZVY SPRÁVCE DANĚ K ODSTRANĚNÍ VAD

DOPLNĚNÍ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VÝZVY SPRÁVCE DANĚ

DOPORUČENÍ ZAMĚSTNANCE

DOTAZ K SOUDU OHLEDNĚ ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ

INSOLVENČNÍ NÁVRH (PODANÝ DLUŽNÍKEM V LIKVIDACI)

INSOLVENČNÍ NÁVRH (PODANÝ VĚŘITELEM)

INSOLVENČNÍ NÁVRH S NÁVRHEM NA PROHLÁŠENÍ KONKURSU INSOLVENČNÍ NÁVRH S NÁVRHEM NA PROHLÁŠENÍ KONKURSU (PODANÝ DLUŽNÍKEM)

KMENOVÝ LIST

KUPNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA (OBECNÁ)

KUPNÍ SMLOUVA NA MOVITÉ VĚCI PRODÁVANÉ SPOLU S NEMOVITOSTMI, SE SJEDNÁNÍM SMLUVNÍ POKUTY

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU I.

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOTOCYKLU I.

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITOSTEM I.

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITOSTEM II.

KUPNÍ SMLOUVA S DOHODOU O PŘEDKUPNÍM PRÁVU

KUPNÍ SMLOUVA S VÝHRADOU ZPĚTNÉ KOUPĚ

KUPNÍ SMLOUVA S VÝHRADOU ZPĚTNÉHO PRODEJE

KVALIFIKAČNÍ DOHODA

KVALIFIKAČNÍ DOHODA II.

LICENČNÍ SMLOUVA

LICENČNÍ SMLOUVA O ŠÍŘENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU - SOFTWARE

LICENČNÍ SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA NA OBJEDNÁVKU

LISTINA O VYDĚDĚNÍ I. (nevlastnoruční, pořízená před svědky)

LISTINA O VYDĚDĚNÍ II. (vlastnoruční)

LISTINA O VYDĚDĚNÍ III. (vlastnoruční)

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

NADAČNÍ LISTINA - ZAKLÁDACÍ LISTINA NADACE

NÁJEMNÍ SMLOUVA I. (SMLOUVA O NÁJMU BYTU, PODROBNÁ S PŘÍLOHAMI)

NÁJEMNÍ SMLOUVA II. (SMLOUVA O NÁJMU BYTU, PODROBNÁ BEZ PŘÍLOH)

NÁJEMNÍ SMLOUVA III. (SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ, PODROBNÁ S PŘÍLOHAMI)

NÁJEMNÍ SMLOUVA IV. (SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ, PODROBNÁ BEZ PŘÍLOH)

NAKLADATELSKÁ LICENČNÍ SMLOUVA

NAKLADATELSKÁ LICENČNÍ SMLOUVA II. (Literární dílo)

NÁMITKA DAŇOVÉHO SUBJEKTU PROTI NEUMOŽNĚNÍ NAHLÉDNOUT DO SPISU V POŽADOVANÉM ROZSAHU

NÁMITKA DAŇOVÉHO SUBJEKTU PROTI POSTUPU SPRÁVCE DANĚ PŘI VÝSLECHU SVĚDKA

NÁMITKA DAŇOVÉHO SUBJEKTU PROTI VÝPOVĚDI SVĚDKA PRO JEHO OMEZENOU SVÉPRÁVNOST

NÁMITKA NEOPOMENUTELNÉHO DĚDICE PROTI RELATIVNÍ NEPLATNOSTI ZÁVĚTI

NÁMITKA PRO NEPŘIZVÁNÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU K VÝSLECHU SVĚDKA

NÁMITKA PRO NEPŘIZVÁNÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU K VÝSLECHU ZNALCE

NÁMITKA PROTI KŘIVÉ VÝPOVĚDI SVĚDKA V ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVCEM DANĚ

NÁMITKA PROTI POSTUPU SPRÁVCE DANĚ PRO NEUMOŽNĚNÍ NAHLÍŽENÍ DO SPISU

NÁMITKY PROTI PROTOKOLU O VÝSLEDKU DAŇOVÉ KONTROLY

NAPOMENUTÍ ZAMĚSTNANCE ZA OPAKOVANÉ POZDNÍ PŘÍCHODY

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA POKRAČOVÁNÍ V DOKAZOVÁNÍ A PROVEDENÍ DALŠÍCH DŮKAZŮ

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA POVOLENÍ OBNOVY ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ NOVÝCH DŮKAZŮ

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA POVOLENÍ OBNOVY ŘÍZENÍ PRO TRESTNÝ ČIN

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA PROVEDENÍ DALŠÍCH DŮKAZNÍCH PROSTŘEDKŮ I.

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA PROVEDENÍ DALŠÍCH DŮKAZNÍCH PROSTŘEDKŮ II.

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA SJEDNÁNÍ DANĚ

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA ÚČAST TŘETÍ OSOBY - SVĚDKA V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA VYLOUČENÍ ÚŘEDNÍ OSOBY Z ŘÍZENÍ PRO PODJATOST I.

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA VYLOUČENÍ ÚŘEDNÍ OSOBY Z ŘÍZENÍ PRO PODJATOST II.

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA VYLOUČENÍ ÚŘEDNÍ OSOBY Z ŘÍZENÍ PRO PODJATOST III.

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA VYLOUČENÍ ÚŘEDNÍ OSOBY Z ŘÍZENÍ PRO PODJATOST IV.

NÁVRH DAŇOVÉHO SUBJEKTU NA ZASTAVENÍ DAŇOVÉ EXEKUCE

NÁVRH DĚDICE NA PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO ODMÍTNUTÍ DĚDICTVÍ

NÁVRH K SOUDU NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ

NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE

NÁVRH NA ODKLAD VYKONATELNOSTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU

NÁVRH NA OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI I.

NÁVRH NA OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI II.

NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO

NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ ZA NEZVĚSTNÉHO

NÁVRH NA SOUPIS ZŮSTAVITELOVA MAJETKU

NÁVRH NA VYDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU I.

NÁVRH NA VYDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU II.

NÁVRH NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ PORUŠOVÁNÍ PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY A JEDNÁNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE

NÁVRH NA VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OPATŘENÍ NA SOUSEDNÍM POZEMKU JINÉHO VLASTNÍKA

NÁVRH NA VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ MORATORIA PŘED ZAHÁJENÍM INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ (PODANÝ DLUŽNÍKEM)

NÁVRH NA VYKLIZENÍ BYTU, PO SKONČENÍ NÁJMU

NÁVRH NA VYLOUČENÍ DRAŽITELE Z DRAŽBY

NÁVRH NA VÝMAZ SPOLEČNOSTI Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

NÁVRH NA ZAPEČETĚNÍ ZŮSTAVITELOVA BYTU

NÁVRH NA ZÁPIS DRUŽSTVA DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

NÁVRH NA ZÁPIS FYZICKÉ OSOBY DO OBCHODNÍHO REJSTŔÍKU

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

NÁVRH NA ZÁPIS VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

NÁVRH NA ZMĚNU ZÁPISU KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

NÁVRH NA ZMĚNU ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM PO PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU

NÁVRH NA ZRUŠENÍ OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI

NÁVRH NA ZRUŠENÍ PRÁVA SPOLEČNÉHO NÁJMU BYTU

NÁVRH NA ZRUŠENÍ PRÁVA SPOLEČNÉHO NÁJMU BYTU MANŽELU PO ROZVODU

NÁVRH NA ZRUŠENÍ ROZSUDKU SOUDU PRO ZMEŠKÁNÍ

NÁVRH OBŽALOVANÉHO (OBVINĚNÉHO) NA ODNĚTÍ A PŘIKÁZÁNÍ VĚCI JINÉMU SOUDU

NÁVRH OBŽALOVANÉHO (OBVINĚNÉHO) NA VYLOUČENÍ SAMOSOUDCE Z DŮVODU PODJATOSTI

NÁVRH SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NA VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA

NÁVRH USTANOVENÉHO ZÁSTUPCE NA ZRUŠENÍ ZASTOUPENÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ I.

NÁVRH USTANOVENÉHO ZÁSTUPCE NA ZRUŠENÍ ZASTOUPENÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ II.

NÁVRH ZASTOUPENÉHO NA ZRUŠENÍ ZASTOUPENÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

NÁVRH ŽALOBCE NA ČÁSTEČNÉ OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ

NÁVRH ŽALOBCE NA PŘISTOUPENÍ DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ DO ŘÍZENÍ NA STRANĚ ŽALOVANÉHO

NÁVRH ŽALOBCE NA VSTOUPENÍ VEDLEJŠÍHO ÚČASTNÍKA DO ŘÍZENÍ

NEPŘIJETÍ REKLAMACE

NESOUHLAS S USTANOVENÍM DO FUNKCE USTANOVENÉHO ZÁSTUPCE I.

NESOUHLAS S USTANOVENÍM DO FUNKCE USTANOVENÉHO ZÁSTUPCE II.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

ODEPŘENÍ SVĚDECKÉ VÝPOVĚDI V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ Z DŮVODU OCHRANY OSOBY BLÍZKÉ

ODEPŘENÍ SVĚDECKÉ VÝPOVĚDI V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ Z DŮVODU POVINNOSTI ZACHOVAT MLČENLIVOST

ODMÍTNUTÍ DĚDICTVÍ

ODMÍTNUTÍ PRACOVNÍ NABÍDKY UCHAZEČEM

ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ ZAKÁZKY

ODPOR OBVINĚNÉHO PROTI TRESTNÍMU PŘÍKAZU

ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY II.

ODSTRANĚNÍ VAD DAŇOVÉHO PODÁNÍ NA ZÁKLADĚ VÝZVY SPRÁVCE DANĚ

ODVOLÁNÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU PROTI DAŇOVÉ ATRAKCI I.

ODVOLÁNÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU PROTI DAŇOVÉ ATRAKCI II.

ODVOLÁNÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU PROTI DAŇOVÉ ATRAKCI III.

ODVOLÁNÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU PROTI NEUMOŽNĚNÍ NAHLÉDNOUT DO SPISU V POŽADOVANÉM ROZSAHU

ODVOLÁNÍ PLÁTCE DANĚ PROTI VYMĚŘENÍ DANĚ Z DAŇOVÉHO TVRZENÍ

ODVOLÁNÍ PLÁTCE PROTI ULOŽENÍ POKUTY ZA NEPŘEDLOŽENÍ PŘEHLEDU O ZAPLACENÝCH ZÁLOHÁCH, PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZE SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

ODVOLÁNÍ PLÁTCE PROTI ULOŽENÍ POKUTY ZA ZPOŽDĚNÉ PŘIHLÁŠENÍ DO KATEGORIE OSOB, ZA KTERÉ PLATÍ POJISTNÉ STÁT

ODVOLÁNÍ PLÁTCE PROTI ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DAŇOVÉHO PŘEPLATKU

ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI ZMOCNITELEM

ODVOLÁNÍ POJIŠTĚNCE PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU NA NEDOPLATEK POJISTNÉHO

ODVOLÁNÍ POJIŠTĚNCE PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU NA PENÁLE

ODVOLÁNÍ PROTI DAŇOVÉ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE I.

ODVOLÁNÍ PROTI DAŇOVÉ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE II.

ODVOLÁNÍ PROTI DAŇOVÉ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE III.

ODVOLÁNÍ PROTI DAŇOVÉ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE IV.

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O ÚPADKU (PODANÉ DLUŽNÍKEM)

ODVOLÁNÍ PROTI ROZSUDKU SOUDU

ODVOLÁNÍ PROTI ULOŽENÍ POKUTY ZA NESPLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM

ODVOLÁNÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU ZAMĚSTNAVATELE K VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

ODVOLÁNÍ Z MÍSTA VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE

ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNAVATELE PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU NA NEDOPLATEK POJISTNÉHO

ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNAVATELE PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU NA PENÁLE

ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNAVATELE PROTI PŘIRÁŽCE K POJISTNÉMU

ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNAVATELE PROTI ULOŽENÍ POKUTY ZA NEPŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ KE KONTROLE

ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNAVATELE PROTI ULOŽENÍ POKUTY ZA NESPLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNAVATELE PROTI ULOŽENÍ POKUTY ZA OPOŽĎENÉ ZASLÁNÍ KOPIE ZÁZNAMU O PRACOVNÍM ÚRAZU ZAMĚSTNANCE

ODVOLÁNÍ ZÁVĚTI I. (vlastnoruční)

ODVOLÁNÍ ZÁVĚTI II. (nevlastnoruční, před svědky)

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

OHLÁŠENÍ STAVBY

OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI ZAMĚSTNAVATELEM

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM Z DŮVODU NEMOŽNOSTI DÁLE KONAT PRÁCI BEZ VÁŽNÉHO OHROŽENÍ ZDRAVÍ

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM Z DŮVODU NEVYPLACENÍ MZDY

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM PRO ZVLÁŠŤ HRUBÉ PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM Z DŮVODU ODSOUZENÍ ZAMĚSTNANCE PRO ÚMYSLNÝ TRESTNÝ ČIN

OMLUVA Z ÚČASTI NA JEDNÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

OMLUVA Z ÚČASTI NA PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKU

OMLUVA Z ÚŘEDNÍHO JEDNÁNÍ

OMLUVA ZA CHYBNÉ ODESLÁNÍ UPOMÍNKY

OMLUVA ZA CHYBNOU DODÁVKU ZBOŽÍ

OMLUVA ZA CHYBU V DAŇOVÉM DOKLADU

OMLUVA ZA CHYBU VE VYÚČTOVÁNÍ MZDY

OMLUVA ZA NEOPRÁVNĚNOU FAKTURACI

OMLUVA ZA NESPRÁVNOU INFORMACI

OMLUVA ZA NEÚPLNOU INFORMACI

OMLUVA ZA NEVYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

OMLUVA ZA OPOŽDĚNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ

OMLUVA ZA VADU ZBOŽÍ

OMLUVA ZA ZPOŽDĚNÍ PLATBY

OMLUVA ZA ZPOŽDĚNÍ VÝPLATY MEZD

OMLUVA ZÁKAZNÍKOVI ZA ŠPATNOU KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

OPRAVA PODÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ PO VÝZVĚ K ODSTRANĚNÍ VAD

OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU

OZNÁMENÍ FIRMY - PRÁVNICKÉ OSOBY O ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI V PROVOZOVNĚ

OZNÁMENÍ O DĚDICKÉ NEZPŮSOBILOSTI DĚDICE

OZNÁMENÍ O EXPEDICI A TERMÍNU DORUČENÍ ZBOŽÍ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

OZNÁMENÍ O NEPŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY PROVOZOVNY

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY SPOLEČNOSTI

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BANOVNÍHO ÚČTU

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA PRÁVNICKÉ OSOBY

OZNÁMENÍ O ZŘÍZENÍ NOVÉ PROVOZOVNY

OZNÁMENÍ OBŽALOVANÉHO (OBVINĚNÉHO) O ZVOLENÍ OBHÁJCE PRO TRESTNÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ PODNIKATELE O UKONČENÍ ČINNOSTI ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE A O USTANOVENÍ NOVÉHO

OZNÁMENÍ PODNIKATELE-FYZICKÉ OSOBY O ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI V PROVOZOVNĚ

OZNÁMENÍ POKRAČOVATELE - DĚDICE O POKRAČOVÁNÍ V ŽIVNOSTI PO ÚMRTÍ PODNIKATELE

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI O JEJÍ PŘEMĚNĚ NA JINOU PRÁVNÍ FORMU - ŽÁDOST O ZMĚNU ZÁPISU V ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU

OZNÁMENÍ STÁNKOVÉHO PRODEJE - MOBILNÍ PROVOZOVNY

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

OZNÁMENÍ VĚŘITELE O JEHO POHLEDÁVCE ZA ZŮSTAVITELEM

OZNÁMENÍ VÍTĚZI VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

OZNÁMENÍ ZAMĚSNAVATELE O VÝŠI POŽADOVANÉ NÁHRADY ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM POVINNOSTÍ PŘI PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKO

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCE O ODSTOUPENÍ OD DOHODY O ODPOVĚDNOSTI K OCHRANĚ SVĚŘENÝCH HODNOT

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCE ODPOVĚDNÉHO ZA OCHRANU SVĚŘENÝCH HODNOT, ŽE NEMÁ VYTVOŘENY POTŘEBNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCE, ŽE TRVÁ NA DALŠÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮM O HROMADNÉM PROPOUŠTĚNÍ

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNAVATELE O KRÁCENÍ DOVOLENÉ ZAMĚSTNANCI

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNAVATELE, ŽE TRVÁ NA TOM, ABY ZAMĚSTNANEC DÁL KONAL SVOJI PRÁCI

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNAVATELE, ŽE ŽÁDÁ O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU SVĚŘENÝCH VĚCÍ

OZNÁMENÍ ZMĚNY NÁZVU SPOLEČNOSTI

OZNÁMENÍ ZMĚNY NÁZVU SPOLEČNOSTI SLOUČENÍM

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

PACHTOVNÍ SMLOUVA I. (ZEMĚDĚLSKÝ PACHT NA DOBU URČITOU)

PACHTOVNÍ SMLOUVA II. (ZEMĚDĚLSKÝ PACHT NA DOBU NEURČITOU)

PACHTOVNÍ SMLOUVA III. (PACHT KOMERČNÍCH PROSTOR)

PLÁN INVENTUR

PLNÁ MOC I. - OBECNÁ

PLNÁ MOC II.

PLNÁ MOC III.

PLNÁ MOC K HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ

PLNÁ MOC K INSOLVENČNÍMU ŘÍZENÍ

PLNÁ MOC K PRODEJI NEMOVITOSTI

PLNÁ MOC K PRONÁJMU NEMOVITOSTI

PLNÁ MOC K PŘEVODU MOTOROVÉHO VOZIDLA I. (UDĚLENÁ FYZICKOU OSOBOU)

PLNÁ MOC K PŘEVODU MOTOROVÉHO VOZIDLA II. (UDĚLENÁ PRÁVNICKOU OSOBOU)

PLNÁ MOC K PŘEVODU MOTOROVÉHO VOZIDLA III.

PLNÁ MOC K PŘEVZETÍ LISTINY Z NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY

PLNÁ MOC K ŘIJETÍ MZDY ZA ZAMĚSTNANCE JINOU OSOBOU

PLNÁ MOC K ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ

PLNÁ MOC K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ PŘI SOUDNÍM ŘÍZENÍ

PLNÁ MOC POVĚŘUJÍCÍ ZAMĚSTNANCE K PRÁVNÍM ÚKONŮM

PLNÁ MOC PRO ADVOKÁTA

PLNÁ MOC PRO KOUPI NEMOVITOSTI II.

PLNÁ MOC PRO KOUPI NEMOVITOSTI III.

PLNÁ MOC PRO PRODEJ NEMOVITOSTI II.

PLNÁ MOC PRO PRODEJ NEMOVITOSTI III.

PLNÁ MOC PRO ZASTOUPENÍ PŘI STAVEBNÍM ŘÍZENÍ I.

PLNÁ MOC PRO ZASTOUPENÍ PŘI STAVEBNÍM ŘÍZENÍ II.

PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ PŘI DAŇOVÉM ŘÍZENÍ - GENERÁLNÍ

PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ PŘI DAŇOVÉM ŘÍZENÍ - OMEZENÁ NA JEDNOTLIVÉ ÚKONY

PODLICENČNÍ SMLOUVA

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA II. (SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU)

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ZÁSILKY

POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

POTVRZENÍ PŘIJETÍ PLATBY

POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽIVOTOPISU UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

POTVRZENÍ ZAMĚSTNANCE O PŘEVZETÍ SVĚŘENÝCH VĚCÍ

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PRACOVNÍ CESTĚ ZAMĚSTNANCE

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PRACOVNÍ CESTĚ ZAMĚSTNANCE

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

PRACOVNÍ SMLOUVA PRO HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU II.

PROHLÁŠENÍ MANŽELA O VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ DRUHÉHO MANŽELA

PROHLÁŠENÍ NAVRHOVATELE - DLUŽNÍKA K INSOLVENČNÍMU NÁVRHU, ŽE NEMÁ ŽÁDNÉ DLUŽNÍKY

PROHLÁŠENÍ NAVRHOVATELE - DLUŽNÍKA K INSOLVENČNÍMU NÁVRHU, ŽE NEMÁ ŽÁDNÉ ZAMĚSTNANCE

PROHLÁŠENÍ O JEDNOSTRANNÉM ZÁPOČTU POHLEDÁVEK I. (ZÁPOČET MEZI FIRMAMI)

PROHLÁŠENÍ O JEDNOSTRANNÉM ZÁPOČTU POHLEDÁVEK II. (ZÁPOČET MEZI SOUKROMÝMI OSOBAMI)

PROHLÁŠENÍ O JEDNOSTRANNÉM ZÁPOČTU POHLEDÁVEK III. (ZÁPOČET PŘI SKONČENÍ NÁJMU BYTU PROTI SLOŽENÉ KAUCI)

PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ DĚDICTVÍ

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

PROHLÁŠENÍ O ZPĚTVZETÍ SOUHLASU POŠKOZENÉHO S TRESTNÍM STÍHÁNÍM

PROHLÁŠENÍ RUČITELE

PROHLÁŠENÍ RUČITELE, ŽE PŘISTUPUJE K POVINNOSTI DLUŽNÍKA

PROHLÁŠENÍ SPOLUVLASTNÍKŮ BUDOVY O VYMEZENÍ JEDNOTEK

PROKURA I.

PROKURA II.

PRŮVODNÍ DOPIS K OPRAVENÉ FAKTUŘE

PRŮVODNÍ DOPIS K ŽIVOTOPISU UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL K BYTU – PŘÍLOHA K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL K PRONAJÍMANÝM PROSTORÁM SLOUŽÍCÍM PODNIKÁNÍ – PŘÍLOHA K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

PŘEDLOŽENÍ ZÁVĚTI ZÁVĚTNÍM DĚDICEM

PŘELOŽENÍ ZAMĚSTNANCE DO JINÉHO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

PŘEVEDENÍ ZAMĚSTNANCE NA JINOU PRÁCI I.

PŘEVEDENÍ ZAMĚSTNANCE NA JINOU PRÁCI II. (na základě jeho žádosti)

PŘEVZETÍ DLUHU

PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVKY ZA ZŮSTAVITELEM DO ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ

PŘIJETÍ ČESTNÉ FUNKCE

PŘIJETÍ NABÍDKY NA ZAMĚSTNÁNÍ

PŘIJETÍ ODSTOUPENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA

PŘIJETÍ ODVOLÁNÍ Z FUNKCE

PŘIJETÍ REKLAMACE

PŘIJETÍ REZIGNACE NA FUNKCI

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PODNIKATELE

PŘISTOUPENÍ K DLUHU

REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V OBCHODĚ 1 - uplatnění práva na odstranění závady

REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V OBCHODĚ 2 - uplatnění práva na odstranění závady

REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V OBCHODĚ 3 - uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V OBCHODĚ 3 - uplatnění práva na slevu z ceny

REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V OBCHODĚ 4 - uplatnění práva na výměnu zakoupené věci

REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V OBCHODĚ 5 - uplatnění práva na odstoupení od smlouvy I.

REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V OBCHODĚ 6 - odstoupení od kupní smlouvy

ROZHODČÍ DOLOŽKA I. (BEZ JEDNÁNÍ, JEDEN ROZHODCE)

ROZHODČÍ DOLOŽKA II. (BEZ JEDNÁNÍ, JEDEN ROZHODCE, S MOŽNOSTÍ PŘEZKUMU ROZHODNUTÍ)

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU I.

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU II.

SBĚRACÍ LISTINA

SDĚLENÍ ZAMĚSTNAVATELE, ŽE ZAMĚSTNANKYNI NENÁLEŽÍ MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

SEZNAM DROBNÝCH OPRAV K PRONAJÍMANÉMU BYTU – PŘÍLOHA K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

SEZNAM DROBNÝCH OPRAV K PRONAJÍMANÝM PROSTORÁM SLOUŽÍCÍM PODNIKÁNÍ – PŘÍLOHA K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

SEZNAM MAJETKU K INSOLVENČNÍMU NÁVRHU (PODÁVÁNO DLUŽNÍKEM)

SEZNAM ZAMĚSTNACŮ K INSOLVENČNÍMU NÁVRHU (PODÁVÁNO DLUŽNÍKEM)

SEZNAM ZÁVAZKŮ K INSOLVENČNÍMU NÁVRHU (PODÁVÁNO DLUŽNÍKEM)

SLIB ODŠKODNĚNÍ

SMĚNKA CIZÍ DATOVÁ

SMĚNKA CIZÍ VISTA

SMĚNKA VLASTNÍ DATOVÁ

SMĚNKA VLASTNÍ VISTA

SMĚNNÁ SMLOUVA I. (smlouva o směně movitých věcí)

SMĚNNÁ SMLOUVA II. (smlouva o směně nemovité a movité věci)

SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - PRO ŠKOLY

SMĚRNICE K PROVOZU KAMEROVÉHO SYSTÉMU

SMĚRNICE K PROVOZU KAMEROVÉHO SYSTÉMU - PRO ŠKOLY

SMĚRNICE PRO DOHODY O ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY

SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - PRO ŠKOLY

SMĚRNICE PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ

SMLOUVA O AKVIZICI INZERCE (SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ III.)

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ NA NEMOVITOST

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO - ŠKOLENÍ

SMLOUVA O DÍLO - ÚKLIDOVÉ PRÁCE

SMLOUVA O DÍLO - VÝROBA REKLAMNÍCH TISKOVIN

SMLOUVA O DŮCHODU

SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU BYTU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ I.

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ II.

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ VĚCI (PŘÍKAZNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OPRAVĚ VĚCI

SMLOUVA O PODNÁJMU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BEZÚPLATNĚ

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY ZA ÚPLATU

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU

SMLOUVA O PROVEDENÍ DOBROVOLNÉ DRAŽBY - DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ Podle §19 zákona číslo 26/2000 Sbírky

SMLOUVA O PROVEDENÍ DOBROVOLNÉ DRAŽBY- DRAŽBA NEMOVITOSTÍ Podle §19 zákona číslo 26/2000 Sbírky

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ NÁKLADU (SMLOUVA O PŘEPRAVĚ VĚCI)

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO BYTU (JEDNOTKY) DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA

SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU SPOLEČNÍKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTEK VE FORMĚ DOHODY O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ K BYTOVÝM JEDNOTKÁM

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVZETÍ DLUHU

SMLOUVA O ROZŠÍŘENÍ ZÁKONEM STANOVENÉHO ROZSAHU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

SMLOUVA O SMĚNĚ BYTU ZA DŮM

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI (SMLOUVA O SDRUŽENÍ OSOB ZA SPOLEČNÝM ÚČELEM)

SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI

SMLOUVA O TICHÉ SPOLEČNOSTI

SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VĚCI

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ÚVĚRU

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY I.

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY II.

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY III.

SMLOUVA O VEDENÍ JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ

SMLOUVA O VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY

SMLOUVA O VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

SMLOUVA O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O VÝPROSE

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DÍLA I. (dílo umělecké - socha)

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DÍLA II. (dílo dramatické - scénář)

SMLOUVA O ZÁNIKU SLUŽEBNOSTI UŽÍVACÍHO PRÁVA

SMLOUVA O ZÁNIKU VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE A O ZŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍHO PŘEVODU PRÁVA K MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE I. (BEZ ÚROKU)

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE II. (S ÚROKEM)

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ II.

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE VĚCI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA I. (BEZ ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO PRÁVA)

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA II. (SE ZŘÍZENÍM VĚCNÉHO PRÁVA)

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA JAKO VĚCNÉHO PRÁVA

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ UŽÍVACÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE BYDLENÍ A UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

SMLOUVA O ZÚŽENÍ ZÁKONEM STANOVENÉHO ROZSAHU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ I.

SMLOUVA O ZÚŽENÍ ZÁKONEM STANOVENÉHO ROZSAHU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ II.

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ II.

SMLOUVA ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ

SMLOUVA ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ II.

SOUHLAS MANŽELA / MANŽELKY S UKONČENÍM NÁJMU BYTU

SOUHLAS POŠKOZENÉHO S TRESTNÍM STÍHÁNÍM

SOUHLAS PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

SOUHLAS PRONAJÍMATELE BYTU K PODNÁJMU

SOUHLAS S USTANOVENÍM DO FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

SOUHLAS S USTANOVENÍM DO FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

SOUHLAS S USTANOVENÍM DO FUNKCE JEDNATELE

SOUHLAS VLASTNÍKA BYTU S PŘENECHÁNÍM BYTU DO PODNÁJMU

SOUPIS VYBAVENÍ BYTU – PŘÍLOHA K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

SOUPIS VYBAVENÍ PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ – PŘÍLOHA K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

SPONZORSKÁ SMLOUVA

SPONZORSKÁ SMLOUVA II.

SPONZORSKÁ SMLOUVA III.

STANOVENÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB K BYTU – PŘÍLOHA K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

STANOVENÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB K PROSTORÁM SLOUŽÍCÍM PODNIKÁNÍ – PŘÍLOHA K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (STANOVY SVJ) I. - DŘÍVE VZNIKLÁ SPOLEČENSTVÍ, S VÝBOREM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (STANOVY SVJ) II. - NOVĚ ZALOŽENÁ SPOLEČENSTVÍ, S VÝBOREM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (STANOVY SVJ) III. - NOVĚ ZALOŽENÁ SPOLEČENSTVÍ S PŘEDSEDOU

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (STANOVY SVJ) IV. – DŘÍVE VZNIKLÁ SPOLEČENSTVÍ, S PŘEDSEDOU

STANOVY SPOLKU

STANOVY SPOLKU II.

STATUT NADACE

STÍŽNOST NA NEVHODNÉ CHOVÁNÍ PRACOVNÍKA SPRÁVCE DANĚ

UDĚLENÍ PROKURY ZAMĚSTNANCI I.

UDĚLENÍ PROKURY ZAMĚSTNANCI II.

UPLATNĚNÍ DĚDICKÉHO PRÁVA DRUŽKY ZŮSTAVITELE V ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ

UPLATNĚNÍ DĚDICKÉHO PRÁVA OSOBY SPOLUŽIJÍCÍ SE ZŮSTAVITELEM V ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ

UPLATNĚNÍ DĚDICKÉHO PRÁVA V ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA BEZPLATNÉ ODSTRANĚNÍ VADY VĚCI

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA ODLOŽENÉ VĚCI

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA ODLOŽENÉ VĚCI

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA NÁHRADU ZA PŘEVZETÍ ZÁKAZNICKÉ ZÁKLADNY

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA SLEVU Z CENY PRODANÉ VĚCI

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA SLEVU Z NÁJEMNÉHO

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA VÝMĚNU VĚCI

UPLATNĚNÍ VÝHRAD VŮČI PROHLÁŠENÍ O VYDĚDĚNÍ V ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ

UPLATNĚNÍ VÝHRAD VŮČI ZÁVĚTI V ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ

UPOMÍNKA O ZAPLACENÍ DLUŽNÉ ČÁSTKY I.

UPOMÍNKA O ZAPLACENÍ DLUŽNÉ ČÁSTKY II.

UPOMÍNKA O ZAPLACENÍ FAKTURY

UPOZORNĚNÍ NA CHYBU VE VYÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO

UPOZORNĚNÍ NA OPOŽDĚNÉ PLATBY

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCE NA OPAKOVANÉ NEDODRŽOVÁNÍ POKYNŮ NADŘÍZENÉHO NEDODRŽOVÁNÍ POKYNŮ NADŘÍZENÉHO

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCE NA OPAKOVANÉ NEDODRŽOVÁNÍ POKYNŮ ZAMĚSTNAVATELE NEDODRŽOVÁNÍ POKYNŮ ZAMĚSTNAVATELE

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCE NA OPAKOVANÉ NEPLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ NEPLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCE NA OPAKOVANÉ PORUŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ I. PORUŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ I.

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCE NA OPAKOVANÉ PORUŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ II. PORUŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ II.

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCE NA OPAKOVANOU NEÚČAST NA POVINNÝCH ŠKOLENÍCH NEÚČAST NA POVINNÝCH ŠKOLENÍCH

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCE NA PORUŠENÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ ZVLÁŠŤ HRUBÝM ZPŮSOBEM A NA MOŽNOST VÝPOVĚDI NEBO OKAMŽITÉHO ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCE NA SOUSTAVNÉ MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ A NA MOŽNOST VÝPOVĚDI

ÚPRAVA PLNÉ MOCI NA ZÁKLADĚ VÝZVY SPRÁVCE DANĚ

URGENCE DODÁVKY SLUŽEB

URGENCE DODÁVKY ZBOŽÍ

URGENCE SMLUVNĚ SJEDNANÉHO PLNĚNÍ

UZNÁNÍ DLUHU

UZNÁNÍ DLUHU II.

UZNÁNÍ DLUHU Z NÁJEMNÉHO

VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ

VSTOUPENÍ VEDLEJŠÍHO ÚČASTNÍKA DO ŘÍZENÍ

VYHOVĚNÍ ŽÁDOSTI O POVÝŠENÍ

VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNAVATELEM PRO PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ ZVLÁŠŤ HRUBÝM ZPŮSOBEM

VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNAVATELEM PRO SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ

VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNAVATELEM Z DŮVODU ZRUŠENÍ PRACOVIŠTĚ

VÝPOVĚĎ DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCEM

VÝPOVĚĎ DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI ZAMĚSTNAVATELEM

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU DANÁ PRONAJÍMATELEM MÁ-LI BÝT BYT VYKLIZEN Z DŮVODU VEŘEJNÉHO ZÁJMU

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU DANÁ PRONAJÍMATELEM PRO HRUBÉ PORUŠOVÁNÍ DOBRÝCH MRAVŮ V DOMĚ

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU DANÁ PRONAJÍMATELEM PRO NEPLACENÍ NÁJEMNÉHO

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU NÁJEMCEM

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU NÁJEMCEM II.

VÝPOVĚĎ PLNÉ MOCI

VÝPOVĚĎ PLNÉ MOCI ZMOCNĚNCEM

VÝPOVĚĎ POJIŠTĚNÍ

VÝPOVĚĎ ZAMĚSTNANCE

VÝZVA K PLATBĚ ČLENSKÉHO POPLATKU

VÝZVA K VRÁCENÍ PŘEPLATKU MZDY

VÝZVA ZAMĚSTNANCI K MIMOŘÁDNÉMU ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

VÝZVA ZAMĚSTNANCI K ODSTRANĚNÍ NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

VÝZVA ZAMĚSTNANCI KE ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI NÁSTUPU ZAMĚSTNANCE DO PRÁCE PŘI NÁSTUPU ZAMĚSTNANCE DO PRÁCE

VÝZVA ZAMĚSTNANCI KE ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI ZMĚNĚ DRUHU PRÁCE PŘI ZMĚNĚ DRUHU PRÁCE

VÝZVA ZAMĚSTNANCI KE ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI ZMĚNĚ PRACOVNÍHO ZAŘAZENÍ PŘI ZMĚNĚ PRACOVNÍHO ZAŘAZENÍ

VÝZVA ZAMĚSTNANCI KE ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI ZMĚNĚ PRACOVNÍCH POSTUPŮ PŘI ZMĚNĚ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU

ZAKLADATELSKÁ LISTINA O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

ZAMÍTNUTÍ DOVOLENÉ ZAMĚSTNANCI

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA, KTEROU SE ZASTAVUJE NEMOVITOST

ZÁVĚŤ I. (vlastnoruční, jeden dědic, veškerý majetek)

ZÁVĚŤ II. (nevlastnoruční, jeden dědic, veškerý majetek)

ZÁVĚŤ III. (vlastnoruční, více dědiců, veškerý majetek)

ZÁVĚŤ IV. (vlastnoruční, část majetku)

ZÁVĚŤ V. (nevlastnoruční, více dědiců, jednotlivé části majetku)

ZÁVĚŤ VI. (vlastnoruční, více dědiců, jednotlivé části majetku)

ZÁVĚŤ VII. (nevlastnoruční, veškerý majetek, stanoven náhradní dědic)

ZÁZNAM O KONTROLE POVINNOSTI PRÁCE NESCHOPNÉHO ZAMĚSTNNCE ZDRŽOVAT SE V MÍSTĚ POBYTU A DODRŽOVAT ROZSAH A DOBU VYCHÁZEK

ZÁZNAM O KONTROLE POVINNOSTI PRÁCE NESCHOPNÉHO ZAMĚSTNNCE ZDRŽOVAT SE V MÍSTĚ POBYTU A DODRŽOVAT ROZSAH A DOBU VYCHÁZEK

ZMOCNĚNÍ ZAMĚSTNANCE K PŘIJETÍ MZDY JINOU OSOBOU

ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST UČINĚNÉ DAŇOVÝM SUBJEKTEM

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ

ZRUŠENÍ DOVOLENÉ ZAMĚSTNANCI

ZRUŠENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SCHŮZKY

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO

ZRUŠENÍ REZERVACE SLUŽEB

ZRUŠENÍ REZERVACE ZBOŽÍ

ŽÁDOST AUTORA DÍLA CELNÍMU ORGÁNU O INFORMACE O ROZSAHU A OBSAHU DOVOZU ZBOŽÍ - ROZMNOŽENIN JEHO DÍLA

ŽÁDOST DAŇOVÉHO SUBJEKTU O NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

ŽÁDOST DAŇOVÉHO SUBJEKTU O NAHLÉDNUTÍ DO SPISU MIMO ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

ŽÁDOST O DORUČOVÁNÍ NA JINOU ADRESU

ŽÁDOST O DORUČOVÁNÍ NA JINOU ADRESU

ŽÁDOST O ODKLAD DAŇOVÉ EXEKUCE I.

ŽÁDOST O ODKLAD DAŇOVÉ EXEKUCE II.

ŽÁDOST O ODKLAD ÚHRADY NÁHRADY ŠKODY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ REFERENCÍ NA ZAMĚSTNANCE

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O PŘELOŽENÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ I. (do jiného místa výkonu sjednané práce)

ŽÁDOST O PŘELOŽENÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ II. (do jiného místa výkonu sjednané práce)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU

ŽÁDOST O PŘIJETÍ FINANČNÍ ČÁSTKY DO NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY PRO JEJÍ VYDÁNÍ JINÉ OSOBĚ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ LISTINY DO NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZÁVĚTI DO NOTÁŘSKÉ ÚSCHOVY

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU II.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU - MOTOROVÉ VOZIDLO

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU - ÚPRAVA BYTU

ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ POŠKOZENÉHO

ŽÁDOST O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ LISTINY O VYDĚDĚNÍ NOTÁŘSKÝM ZÁPISEM

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ LISTINY O VYDĚDĚNÍ VEŘEJNOU LISTINOU

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU O DAROVACÍ SMLOUVĚ

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU O KUPNÍ SMLOUVĚ

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU O SMLOUVĚ O ZÁPÚJČCE A ZÁSTAVNÍ SMLOUVĚ

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU O SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ OSVĚDČENÍ O PROHLÁŠENÍ FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU I.

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ OSVĚDČENÍ O PROHLÁŠENÍ FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU II.

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ SLIBU ODŠKODNĚNÍ

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ ZÁVĚTI NOTÁŘSKÝM ZÁPISEM

ŽÁDOST O SEPSÁNÍ ZÁVĚTI VEŘEJNOU LISTINOU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU K VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

ŽÁDOST O UHRAZENÍ NÁHRADY ŠKODY VE SPLÁTKÁCH

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU

ŽÁDOST O ZHOTOVENÍ KOPIE VYDANÉHO ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O ZMĚNU OBJEDNÁVKY

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST OBVINĚNÉHO O USTANOVENÍ JINÉHO OBHÁJCE

ŽÁDOST PLÁTCE DANĚ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PODÁNÍ DAŇOVÉHO TVRZENÍ

ŽÁDOST PLÁTCE DANĚ O PROMINUTÍ ÚROKU Z POSEČKÁNÍ

ŽÁDOST PLÁTCE DANĚ O SOUHLAS S UKONČENÍM ČINNOSTI

ŽÁDOST PLÁTCE O POSEČKÁNÍ ZAPLACENÍ DANĚ

ŽÁDOST PLÁTCE O POTVRZENÍ O STAVU OSOBNÍCH DAŇOVÝCH ÚČTŮ

ŽÁDOST PLÁTCE O POVOLENÍ UHRADIT DAŇ VE SPLÁTKÁCH

ŽÁDOST PLÁTCE O PROMINUTÍ ČÁSTI DANĚ I.

ŽÁDOST PLÁTCE O PROMINUTÍ DANĚ I.

ŽÁDOST PLÁTCE O PROMINUTÍ DANĚ II.

ŽÁDOST PLÁTCE O VRÁCENÍ DAŇOVÉHO PŘEPLATKU

ŽÁDOST PLÁTCE O ZMĚNU TERMÍNU KONTROLY PLACENÍ POJISTNÉHO

ŽÁDOST PODNIKATELE O SCHVÁLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE PRO KONCESOVANOU ŽIVNOST

ŽÁDOST PODNIKATELE O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K ŽIVNOSTI

ŽÁDOST PODNIKATELE O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ KE KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

ŽÁDOST PODNIKATELE O VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

ŽÁDOST RUČITELE NAHLÉDNOUT DO SPISU DAŇOVÉHO SUBJEKTU

ŽÁDOST SVĚDKA O ZMĚNU TERMÍNU PODÁNÍ SVĚDECKÉ VÝPOVĚDI V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

ŽÁDOST ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O NÁHRADU HOTOVÝCH VÝDAJŮ A UŠLÉHO VÝDĚLKU

ŽÁDOST ZAMĚSNANKYNĚ O ZRUŠENÍ VYSLÁNÍ NA PRACOVNÍ CESTU

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O DOČASNÉ VYSLÁNÍ NA PRACOVNÍ CESTU K JINÉMU ZAMĚSTNAVATELI

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O NÁHRADU MZDY PŘI OSOBNÍ PŘEKÁŽCE V PRÁCI

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O ODŠKODNÉNÍ PRACOVNÍHO ÚRAZU

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POSKYTNUTÍ DOVOLENÉ

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY MZDY Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DOPRAVNÍHO PROVOZU

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY MZDY Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCE

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA S NÁHRADOU MZDY Z DŮVODU DOPROVODU RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA DO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA S NÁHRADOU MZDY Z DŮVODU HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA S NÁHRADOU MZDY Z DŮVODU ÚČASTNI NA SVATBĚ DÍTĚTE

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA S NÁHRADOU MZDY Z DŮVODU ÚMRTÍ MANŽELKY

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA S NÁHRADOU MZDY Z DŮVODU VYŠETŘENÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA Z DŮVODU ÚČASTNI NA VLASTNÍ SVATBĚ

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POUKAZOVÁNÍ ČÁSTI MZDY NA JEHO ÚČET

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O POVOLENÍ KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBY

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O PROVEDENÍ ZMĚN V PRACOVNÍM POSUDKU

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI I.

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI II.

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O VYDÁNÍ POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O VYDÁNÍ PRACOVNÍHO POSUDKU

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O VYPLACENÍ MZDY

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O ZAPLACENÍ NÁHRADY MZDY ZA NEVYČERPANOU DOVOLENOU

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O ZAPLACENÍ ODSTUPNÉHO

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE O ZAŘAZENÍ NA PŮVODNÍ PRÁCI

ŽÁDOST ZAMĚSTNANCE ODPOVĚDNÉHO ZA OCHRANU SVĚŘENÝCH HODNOT O PROVEDENÍ INVENTURY

ŽÁDOST ZAMĚSTNANKYNĚ O POSKYTNUTÍ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

ŽÁDOST ZAMĚSTNAVATELE O USPOKOJENÍ JEHO NÁROKU RUČITELEM

ŽÁDOST ZAMĚSTNAVATELE O VRÁCENÍ PLNĚNÍ POSKYTNUTÝCH NA ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCE NA ZÁKLADĚ KVALIFIKAČNÍ DOHODY

ŽÁDOST ZAMĚSTNAVATELE O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA POJISTNÉM

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ FYZICKOU OSOBOU PORUŠENÍM ZÁKONA

ŽALOBA NA NEPLATNOST USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

ŽALOBA NA NEÚČINNOST KUPNÍ SMLOUVY

ŽALOBA NA ODSTRANĚNÍ NEOPRÁVNĚNÉ STAVBY

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI I.

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI II.

ŽALOBA NA OCHRANU PROTI PORUŠENÍ PRÁVA NA OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

ŽALOBA NA ROZŠÍŘENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ DO PŘEDCHOZÍHO ROZSAHU

ŽALOBA NA STANOVENÍ POVINNOSTI BEZPLATNĚ ODSTRANIT VADU VĚCI

ŽALOBA NA STANOVENÍ POVINNOSTI OPLOTIT POZEMEK

ŽALOBA NA STANOVENÍ POVINNOSTI PRONAJÍMATELE ODSTRANIT ZÁVADY V BYTĚ

ŽALOBA NA STANOVENÍ POVINNOSTI UZAVŘÍT SMLOUVU

ŽALOBA NA STANOVENÍ POVINNOSTI VYMĚNIT PRODANOU VADNOU VĚC

ŽALOBA NA STANOVENÍ POVINNOSTI VYROBIT VĚC PODLE SMLOUVY O DÍLO

ŽALOBA NA STANOVENÍ POVINNOSTI ZDRŽET SE ZÁSAHŮ DO VÝKONU PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO VĚCNÉMU BŘEMENU

ŽALOBA NA STANOVENÍ POVINNOSTI ZDRŽET SE ZÁSAHŮ DO VÝKONU UŽÍVACÍHO PRÁVA

ŽALOBA NA ÚHRADU DLUŽNÉ ČÁSTKY - NÁVRH NA VYDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU

ŽALOBA NA ÚHRADU PLNĚNÍ Z POJISTNÉ SMLOUVY

ŽALOBA NA URČENÍ VLASTNICTVÍ NABYTÉHO VYDRŽENÍM

ŽALOBA NA URČENÍ ZÁNIKU ZÁVAZKU

ŽALOBA NA VRÁCENÍ PŮJČENÝCH PENĚZ

ŽALOBA NA VYDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

ŽALOBA NA VYDÁNÍ VĚCI I.

ŽALOBA NA VYDÁNÍ VĚCI II.

ŽALOBA NA VYKLIZENÍ BYTU JEDNOHO Z BÝVALÝCH MANŽELŮ DRUHÝM MANŽELEM PO ROZVODU

ŽALOBA NA VYKLIZENÍ BYTU PO SKONČENÍ NÁJMU

ŽALOBA NA VYKLIZENÍ BYTU PODANÁ VLASTNÍKEM BYTU

ŽALOBA NA VYKLIZENÍ BYTU PODANÁ VLASTNÍKEM BYTU II.

ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

ŽALOBA NA ZAPLACENÍ DLUŽNÉHO NÁJEMNÉHO ZA BYT

ŽALOBA NA ZAPLACENÍ MZDY

ŽALOBA NA ZAPLACENÍ SMLUVNÍ POKUTY

ŽALOBA NA ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ

ŽALOBA NA ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ PŘIKÁZÁNÍM VĚCI ZA NÁHRADU

ŽALOBA NA ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ ROZDĚLENÍM VĚCI

ŽALOBA NA ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUDEM

ŽALOBA NA ZRUŠENÍ UŽÍVACÍHO PRÁVA

ŽALOBA NA ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

ŽALOBA NA ZÚŽENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ I.

ŽALOBA NA ZÚŽENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ II.

ŽALOBA NA ZÚŽENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ III.

ŽALOBA NÁLEZCE PROTI VLASTNÍKOVI O ZAPLACENÍ NÁLEZNÉHO

ŽALOBA O NÁHRADU MZDY V DŮSLEDKU ODMÍTNUTÍ ZAŘADIT ZAMĚSTNANCE NA PŮVODNÍ PRÁCI

ŽALOBA O NÁHRADU NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH DRŽITELEM

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY I.

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENÉ VĚCI

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY NA VNESENÉ VĚCI

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VZNIKLÉ ZÁVADOU VE SCHŮDNOSTI CHODNÍKU

ŽALOBA O NEPLATNOST PŘELOŽENÍ DO JINÉHO MÍSTA VÝKONU PRÁCE A NÁHRADU MZDY

ŽALOBA O NEPLATNOST PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI

ŽALOBA O ODMĚNU PŘI OPĚTNÉM PRODEJI ORIGINÁLU DÍLA UMĚLECKÉHO

ŽALOBA O ÚHRADU NEZAPLACENÉ FAKTURY

ŽALOBA O ÚHRADU NEZAPLACENÉ FAKTURY – NÁVRH NA VYDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU

ŽALOBA O ULOŽENÍ POVINNOSTI ZAŘADIT ZAMĚSTNANCE ZPĚT NA JEHO PŮVODNÍ PRÁCI

ŽALOBA O URČENÍ MAJETKU ZŮSTAVITELE

ŽALOBA O URČENÍ NEEXISTENCE ZÁVAZKU

ŽALOBA O URČENÍ NEPLATNOSTI LISTINY O VYDĚDĚNÍ

ŽALOBA O URČENÍ NEPLATNOSTI VYDĚDĚNÍ I.

ŽALOBA O URČENÍ NEPLATNOSTI VYDĚDĚNÍ II.

ŽALOBA O URČENÍ NEPLATNOSTI ZÁVĚTI

ŽALOBA O VRÁCENÍ PLNĚNÍ PO ZRUŠENÍ SMLOUVY

ŽALOBA O VRÁCENÍ PLNĚNÍ PRO NEPLATNOST SMLOUVY

ŽALOBA O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MZDY

ŽALOBA O VRÁCENÍ VYPROŠENÉ VĚCI

ŽALOBA O VRÁCENÍ VYPŮJČENÉ VĚCI

ŽALOBA O ZAPLACENÍ CENY DÍLA

ŽALOBA O ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY

ŽALOBA O ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY – NÁVRH NA VYDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU

ŽALOBA O ZAPLACENÍ POHLEDÁVKY

ŽALOBA O ZAPLACENÍ POHLEDÁVKY – NÁVRH NA VYDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU

ŽALOBA O ZAPLACENÍ SMLUVNÍ POKUTY

ŽALOBA PODNIKATELE NA OCHRANU JEHO OBCHODNÍ FIRMY

ŽALOBA PODNIKATELE NA OCHRANU PROTI JEDNÁNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE I.

ŽALOBA PODNIKATELE NA OCHRANU PROTI JEDNÁNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE II.

ŽALOBA POZŮSTALÉHO PO ZAMĚSTNANCI O ODŠKODNĚNÍ PRACOVNÍHO ÚRAZU

ŽALOBA RUČITELE O NÁHRADU PROTI DLUŽNÍKOVI

ŽALOBA SPOLEČNÍKA JMÉNEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM PROTI JEJÍMU JEDNATELI O NÁHRADU ŠKODY

ŽALOBA SPOLEČNÍKA O ZRUŠENÍ JEHO ÚČASTI VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

ŽALOBA SPOLUVLASTNÍKA NA ROZHODNUTÍ SOUDU O UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÉ VĚCI

ŽALOBA UPLATŇUJÍCÍ POSTIH TOHO, KDO ODPOVÍDÁ ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU CIZÍM ZAVINĚNÍM

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O NÁHRADU MZDY PŘI PŘEKÁŽCE V PRÁCI

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O NÁHRADU MZDY V DŮSLEDKU NEPLATNÉ VÝPOVĚDI

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ VYDÁNÍM NEPRAVDIVÉHO PRACOVNÍHO POSUDKU

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O NÁHRADU VĚCNÉ ŠKODY UTRPĚNÉ PŘI ODVRACENÍ ŠKODY HROZÍCÍ ZAMĚSTNAVATELI

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O NÁHRADU VĚCNÉ ŠKODY VZNIKLÉ PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O NÁHRADU ZA BOLEST, ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ A ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O NÁHRADU ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A NÁHRADU ZA BOLEST

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O ULOŽENÍ POVINNOSTI PŘIMĚŘENĚ UPRAVIT PRACOVNÍ POSUDEK

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O ULOŽENÍ POVINNOSTI VYDAT POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O URČENÍ NEPLATNOSTI VÝPOVĚDI

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O ZAPLACENÍ DOPLATKU MZDY PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O ZAPLACENÍ ODMĚNY ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O ZAPLACENÍ ODSTUPNÉHO

ŽALOBA ZAMĚSTNANCE O ZAPLACENÍ PŘÍPLATKU KE MZDĚ ZA PRÁCI PŘESČAS

ŽALOBA ZAMĚSTNAVATELE NA VRÁCENÍ PLNĚNÍ POSKYTNUTÝCH ZAMĚSTNANCI DLE KVALIFIKAČNÍ DOHODY

ŽALOBA ZAMĚSTNAVATELE O NÁHRADU ŠKODY VZNIKLÉ ZTRÁTOU SVĚŘENÝCH VĚCÍ

ŽALOBA ZAMĚSTNAVATELE O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM POVINNOSTÍ PŘI PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ VYROBENÍM VADNÝCH VÝROBKŮ

ŽALOBA ZAMĚSTNAVATELE O NEPLATNOST OKAMŽITÉHO ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A NÁHRADU ŠKODY

ŽALOBA ZAMĚSTNAVATELE O VRÁCENÍ VYPLACENÉ NÁHRADY MZDY ZA DOVOLENOU

ŽALOBA ZAMĚSTNAVATELE O ZAPLACENÍ SCHODKU NA SVĚŘENÝCH HODNOTÁCH

________________

Objednat s 50% slevou  

  • VÍCE NEŽ 1100 DOKUMENTŮ
  • TÉMĚŘ 1000  AKTUÁLNÍCH VZORŮ
  • 223 ZÁKONŮ V PALTNÉM ZNĚNÍ
  • AKTUALIZOVÁNO pro rok 2024
  • Instalace až na 4 rúzná zařízení
  • Aktualizace z internetu

OBJEDNAT S 50%  SLEVOU

________________

NOVINKY

________________

KDO JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI

Firmy, instituce, podnikatelé i obyčejní lidé. Celkem jich je více než 10 000.
Tady je malý vzorek:

√  Městská policie hl. M. Prahy
√  Ministerstvo vnitra ČR
√  Železárny Štěpánov spol. s r.o.
√  Základní škola Loučovice
√  Dopravní podnik hl. M. Prahy
√  ČVUT, správa účelových zařízení
√  Mobilia interier s.r.o.
√  CITY WEST INVESTORS, s.r.o.
√  Městská charita Plzeň
√  MUDr. Jana Jůdová, Děčín
√  Krajský úřad Libereckého kraje
√  Policejní akademie ČR
√  Mendelova zemědělská univerzita
√  A K  JUDr. Vojtěch Skoumal
√  Městská část Praha 7
√  Divadlo Pohádka Praha
√  ČESKÝ HYDROMETEOROLOG. ÚSTAV
√  Město Trhové Sviny
√  SALMONIA s.r.o.
√  METALURGIE Rumburk s.r.o.
√  Statutární město Karlovy Vary
√  RENOKOV, s.r.o.
√  JUDr. Vladimír Řičica, advokát
√  Urocentrum MUDr. Karel Vlček
√  MUDr. Marie Ošťádalová
√  AUDITOR-FIN s.r.o.
√  Město Hulín
√  GRAND REKLAM s.r.o.
√  Farní charita Starý Knín
√  Rehabilitace MUDr. Jan Josl
√  GYNVITAE MUDr. Miroslav Vítek s.r.o.
√  Bytové družstvo v Aši
√  Silniční inženýrská společnost, s.r.o.
√  Středisko služeb školám , v.o.s.
√  Městská kulturní zařízení Jeseník
√  Povodí Labe, s.p., závod Dolní Labe
√  VŠCHT Praha
√  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
√  Ústav chirurgie ruky a plast. chirurgie
√  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
√  Subterra a.s.
√  Občanské  sdružení Most k naději
√  Statutární město Teplice
√  FERINOX s.r.o.
√  Západočeské komunální služby , a.s.
√  FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.
√  Gymnázium Trhové Sviny
√  SOU, Praha – Radotín
√  TJ Lokomotiva Cheb
√  Poliklinika Nepomuk s.r.o.
√  Kooperativa, pojišťovna, a.s.
√  Základní škola Rovečné
√  Jihostroj a.s.
√  Slezská Diakonie
√  Lékařský odborový klub - SČL
√  SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o.
√  SIKO KOUPELNY a.s.
√  LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. - LZ Kladská
√  NEWTON Technologies, a.s.
√  Obec Velké Svatoňovice
√  MAITREA a.s
√  Městské Lesy Vysoké Mýto s.r.o.
√  JUDr. Miroslav Rác advokát
√  Statutární město Jihlava
√  Úřad práce ČR KoP Most
√  Jiří Odehnal - Provaznictví
a mnoho, mnoho dalších firem, podnikatelů, osob, úřadů a institucí …