slider slider slider slider slider slider

Vzory pro rok 2022

PEVNÁ OPORA
    V DŽUNGLI

 PARAGARFŮ

Oblíbený, výkonný a efektivní program pro tvorbu smluv, návrhů, podání, žalob, odvolání, plných mocí, žádostí a řady dalších dokumentů, 

VÍCE INFORMACÍ

Téměř 1000

VZORŮ
PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

Vytvořte si sami, kdykoliv, rychle a hlavně správně jakýkoliv právní dokument. Ušetřete náklady na právní služby.

OBJEDNAT PROGRAM

Všechny důležité

SMLOUVY, NÁVRHY
      UPOMÍNKY   PLNÉ MOCI

Všechny VZORY připravené k okamžitému použití. Snadné úpravy, personalizace, ukládání i tisk. Vkládání poznámek i vlastních vzorů. 

VÍCE INFORMACÍ

Nejpoužívanější

ŽALOBY, ŽÁDOSTI
     URGENCE   ODVOLÁNÍ

Obchodní a občanské právo podle NOZ a ZOK. Pracovní právo, daně, autorské právo, stavební řízení, insolvence, dražby a mnoho dalších ...

OBJEDNAT PROGRAM

Plus navíc

217 ZÁKONŮ
     V PLATNÉM ZNĚNÍ

Všechny nejpoužívanější zákony a právní předpisy
v platném a úplném znění. 
Ke každému vzoru i příslušný právní předpis, podle kterého byl vytvořen.

VÍCE INFORMACÍ

Časté a pravidelné

AKTUALIZACE 
        Z INTERNETU PO CELÝ ROK

Stále něco navíc. Přidáváme nové vzory. Sledujeme změny zákonů. Vylepšujeme funkce a vzhled. Nabízíme Vám ty nejlepší ceny.

OBJEDNAT PROGRAM

Seznam obsažených zákonů

Vzhledem k velkému množství obsažených ZÁKONŮ a z důvodu lepší přehlednosti, jsou ZÁKONY A PRÁVNÍ PŘEDPISY v aplikaci VZORY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ zařazeny do některé z následujících kategorií:

Abecední seznam ZÁKONŮ A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ obsažených v aplikaci VZORY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ.

POZOR ! - seznam zákonů a právních předpisů aktuální verze  se může od níže uvedeného soupisu mírně odlišovat. To je zapříčiněno zejména tím, že některé zákony, vyhlášky nebo jiné právní předpisy mohou být zařazeny nebo vypuštěny nejnovějšími aktualizacemi. Pokud chcete mít jistotu, že aplikace skutečně obsahuje aktuální znění konkrétního právního předpisu, napište nám dotaz.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÍSLO 108/1994 SBÍRKY, KTERÝM SE PROVÁDÍ ZÁKONÍK PRÁCE A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÍSLO 142/1994 SBÍRKY, KTERÝM SE STANOVÍ VÝŠE ÚROKŮ Z PRODLENÍ A POPLATKU Z PRODLENÍ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÍSLO 208/2015 SBÍRKY O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÍSLO 495/2004 SBÍRKY, KTERÝM SE PROVÁDÍ ZÁKON Č. 227/2000 SB., O ELEKTRONICKÉM PODPISU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O ELEKTRONICKÉM PODPISU), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÍSLO 567/2006 SBÍRKY O MINIMÁLNÍ MZDĚ, O NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍCH ZARUČENÉ MZDY, O VYMEZENÍ ZTÍŽENÉHO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A O VÝŠI PŘÍPLATKU KE MZDĚ ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÍSLO 78/2008 SBÍRKY, KTERÝM SE STANOVÍ FINANČNÍ LIMITY PRO ÚČELY KONCESNÍHO ZÁKONA

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVNÍ ZÁKON ČÍSLO 1/1993

VYHLÁŠKA ČÍSLO 177/1996 SBÍRKY, VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI O ODMĚNÁCH ADVOKÁTŮ A NÁHRADÁCH ADVOKÁTŮ ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (ADVOKÁTNÍ TARIF)

VYHLÁŠKA ČÍSLO 217/2006 SBÍRKY, KTEROU SE PROVÁDÍ KONCESNÍ ZÁKON

VYHLÁŠKA ČÍSLO 246/2001 SBÍRKY VYHLÁŠKA MINISTERSTVA VNITRA O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU (VYHLÁŠKA O POŽÁRNÍ PREVENCI)

VYHLÁŠKA ČÍSLO 247/2014 SBÍRKY O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VYHLÁŠKA ČÍSLO 329/2008 SBÍRKY VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI O CENTRÁLNÍ EVIDENCI EXEKUCÍ

VYHLÁŠKA ČÍSLO 330/2001 SBÍRKY VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI O ODMĚNĚ A NÁHRADÁCH SOUDNÍHO EXEKUTORA, O ODMĚNĚ A NÁHRADĚ HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE PODNIKU A O PODMÍNKÁCH POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ EXEKUTOREM

VYHLÁŠKA ČÍSLO 347/2002 SBÍRKY VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O HYGIENICKÝCH POŽADAVCÍCH NA PRODEJ POTRAVIN A ROZSAH VYBAVENÍ PRODEJNY PODLE SORTIMENTU PRODÁVANÝCH POTRAVIN

VYHLÁŠKA ČÍSLO 355/2013 SBÍRKY O ÚŘEDNÍCH HODINÁCH PROVOZOVNY, O OZNAČOVÁNÍ SÍDLA A PROVOZOVNY A O ČINNOSTECH, KTERÉ JE INSOLVENČNÍ SPRÁVCE POVINEN ZAJIŠŤOVAT V PROVOZOVNĚ

VYHLÁŠKA ČÍSLO 357/2013 SBÍRKY O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ VYHLÁŠKA)

VYHLÁŠKA ČÍSLO 358/2013 SBÍRKY O POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VYHLÁŠKA ČÍSLO 376/2001 SBÍRKY VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ

VYHLÁŠKA ČÍSLO 418/2001 SBÍRKY VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI O POSTUPECH PŘI VÝKONU EXEKUCÍ A DALŠÍ ČINNOSTI

VYHLÁŠKA ČÍSLO 488/2006 SBÍRKY, KTEROU SE STANOVÍ TYPY PŘÍSTROJŮ K ZHOTOVOVÁNÍ ROZMNOŽENIN, TYPY NENAHRANÝCH NOSIČŮ ZÁZNAMŮ A VÝŠE PAUŠÁLNÍCH ODMĚN

VYHLÁŠKA ČÍSLO 496/2004 SBÍRKY O ELEKTRONICKÝCH PODATELNÁCH

VYHLÁŠKA ČÍSLO 645/2004 SBÍRKY, KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

VYHLÁŠKA ČÍSLO 94/2016 SBÍRKY O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ

ZÁKON ČÍSLO 1/1992 SBÍRKY O MZDĚ, ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU

ZÁKON ČÍSLO 100/1988 SBÍRKY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

ZÁKON ČÍSLO 101/2000 SBÍRKY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 106/1999 SBÍRKY O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ZÁKON ČÍSLO 108/2006 SBÍRKY O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 110/1997 SBÍRKY O POTRAVINÁCH A TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 111/2006 SBÍRKY O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

ZÁKON ČÍSLO 112/2016 SBÍRKY O EVIDENCI TRŽEB

ZÁKON ČÍSLO 117/1995 SBÍRKY O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE

ZÁKON ČÍSLO 118/2000 SBÍRKY O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 119/2001 SBÍRKY KTERÝM SE STANOVÍ PRAVIDLA PRO PŘÍPADY SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍCÍCH VÝKONŮ ROZHODNUTÍ

ZÁKON ČÍSLO 119/2002 SBÍRKY O STŘELNÝCH ZBRANÍCH A STŘELIVU (ZÁKON O ZBRANÍCH)

ZÁKON ČÍSLO 120/2001 SBÍRKY O SOUDNÍCH EXEKUTORECH A EXEKUČNÍ ČINNOSTI (EXEKUČNÍ ŘÁD) A O ZMĚNĚ DALŠÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 121/2000 SBÍRKY O PRÁVU AUTORSKÉM, O PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S PRÁVEM AUTORSKÝM A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (AUTORSKÝ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 124/2002 SBÍRKY O PŘEVODECH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ, ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDCÍCH A PLATEBNÍCH SYSTÉMECH (ZÁKON O PLATEBNÍM STYKU)

ZÁKON ČÍSLO 127/2005 SBÍRKY O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONÚ (ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH)

ZÁKON ČÍSLO 128/2000 SBÍRKY O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON ČÍSLO 129/2000 SBÍRKY O KRAJÍCH (KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON ČÍSLO 13/1993 SBÍRKY CELNÍ ZÁKON

ZÁKON ČÍSLO 13/1997 SBÍRKY O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁKON ČÍSLO 133/1985 SBÍRKY O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

ZÁKON ČÍSLO 134/2016 SBÍRKY O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON ČÍSLO 137/2006 SBÍRKY O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ZÁKON ČÍSLO 139/2006 SBÍRKY O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ (KONCESNÍ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 141/1961 SBÍRKY O TRESTNÍM ŘÍZENÍ SOUDNÍM TRESTNÍ ŘÁD

ZÁKON ČÍSLO 143/2001 SBÍRKY O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE)

ZÁKON ČÍSLO 15/1998 SBÍRKY O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 151/2000 SBÍRKY O TELEKOMUNIKACÍCH A O ZMĚNĚ DALŠÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 155/1995 SBÍRKY O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZÁKON ČÍSLO 159/2006 SBÍRKY O STŘETU ZÁJMŮ

ZÁKON ČÍSLO 16/1993 SBÍRKY O DANI SILNIČNÍ

ZÁKON ČÍSLO 168/1999 SBÍRKY O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA)

ZÁKON ČÍSLO 17/1992 SBÍRKY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

ZÁKON ČÍSLO 17/2012 SBÍRKY O CELNÍ SPRÁVĚ ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁKON ČÍSLO 179/2006 SBÍRKY O OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ)

ZÁKON ČÍSLO 181/2014 SBÍRKY O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 182/2006 SBÍRKY O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 183/2006 SBÍRKY O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 185/2001 SBÍRKY O ODPADECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 185/2004 SBÍRKY O CELNÍ SPRAVĚ ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁKON ČÍSLO 186/2014 SBÍRKY O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 186/2016 SBÍRKY O HAZARDNÍCH HRÁCH

ZÁKON ČÍSLO 187/2006 SBÍRKY O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

ZÁKON ČÍSLO 187/2016 SBÍRKY O DANI Z HAZARDNÍCH HER

ZÁKON ČÍSLO 190/2004 SBÍRKY O DLUHOPISECH

ZÁKON ČÍSLO 191/1950 SBÍRKY SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ ZÁKON

ZÁKON ČÍSLO 198/2009 SBÍRKY O ROVNÉM ZACHÁZENÍ A O PRÁVNÍCH PROSTŘEDCÍCH OCHRANY PŘED DISKRIMINACÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 200/1990 SBÍRKY O PŘESTUPCÍCH

ZÁKON ČÍSLO 201/2012 SBÍRKY O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

ZÁKON ČÍSLO 206/2015 SBÍRKY O PYROTECHNICKÝCH VÝROBCÍCH A ZACHÁZENÍ S NIMI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O PYROTECHNICE)

ZÁKON ČÍSLO 207/2000 SBÍRKY O OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 527/1990 SB., O VYNÁLEZECH, PRŮMYSLOVÝCH VZORECH A ZLEPŠOVACÍCH NÁVRZÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ZÁKON ČÍSLO 21/1992 SBÍRKY O BANKÁCH

ZÁKON ČÍSLO 212/1992 SBÍRKY O SOUSTAVĚ DANÍ

ZÁKON ČÍSLO 216/1994 SBÍRKY O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ

ZÁKON ČÍSLO 219/1995 SBÍRKY DEVIZOVÝ ZÁKON

ZÁKON ČÍSLO 22/2004 SBÍRKY O MÍSTNÍM REFERENDU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 221/2003 SBÍRKY O DOČASNÉ OCHRANĚ CIZINCŮ

ZÁKON ČÍSLO 223/2016 SBÍRKY O PRODEJNÍ DOBĚ V MALOOBCHODĚ A VELKOOBCHODĚ

ZÁKON ČÍSLO 227/1997 SBÍRKY O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 227/2000 SBÍRKY O ELEKTRONICKÉM PODPISU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O ELEKTRONICKÉM PODPISU)

ZÁKON ČÍSLO 229/2002 SBÍRKY O FINANČNÍM ARBITROVI

ZÁKON ČÍSLO 229/2013 SBÍRKY O NAKLÁDÁNÍ S NĚKTERÝMI VĚCMI VYUŽITELNÝMI K OBRANNÝM A BEZPEČNOSTNÍM ÚČELŮM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (ZÁKON O NAKLÁDÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍM MATERIÁLEM)

ZÁKON ČÍSLO 234/2014 SBÍRKY O STÁTNÍ SLUŽBĚ

ZÁKON ČÍSLO 235/2004 SBÍRKY O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

ZÁKON ČÍSLO 240/2000 SBÍRKY O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (KRIZOVÝ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 242/2016 SBÍRKY CELNÍ ZÁKON

ZÁKON ČÍSLO 247/2014 SBÍRKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 248/1995 SBÍRKY O OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 250/2016 SBÍRKY O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

ZÁKON ČÍSLO 251/2005 SBÍRKY O INSPEKCI PRÁCE

ZÁKON ČÍSLO 251/2016 SBÍRKY O NĚKTERÝCH PŘESTUPCÍCH

ZÁKON ČÍSLO 254/2001 SBÍRKY O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 254/2004 SBÍRKY O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 337/1992 SB., O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ZÁKON ČÍSLO 256/2004 SBÍRKY O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

ZÁKON ČÍSLO 256/2013 SBÍRKY O KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 257/2016 SBÍRKY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

ZÁKON ČÍSLO 26/2000 SBÍRKY O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH

ZÁKON ČÍSLO 262/2006 SBÍRKY ZÁKONÍK PRÁCE

ZÁKON ČÍSLO 265/1992 SBÍRKY O ZÁPISECH VLASTNICKÝCH A JINÝCH VĚCNÝCH PRÁV K NEMOVITOSTEM

ZÁKON ČÍSLO 266/2006 SBÍRKY O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÁKON ČÍSLO 280/2009 SBÍRKY DAŇOVÝ ŘÁD

ZÁKON ČÍSLO 284/2009 SBÍRKY O PLATEBNÍM STYKU

ZÁKON ČÍSLO 292/2013 SBÍRKY O ZVLÁŠTNÍCH ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH

ZÁKON ČÍSLO 297/2016 SBÍRKY O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE

ZÁKON ČÍSLO 300/2016 SBÍRKY O CENTRÁLNÍ EVIDENCI ÚČTŮ

ZÁKON ČÍSLO 307/2006 SBÍRKY O EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKON ČÍSLO 311/2013 SBÍRKY O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 320/2015 SBÍRKY O HASIČSKÉM ZÁCHRANNÉM SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O HASIČSKÉM ZÁCHRANNÉM SBORU)

ZÁKON ČÍSLO 321/2001 SBÍRKY O NĚKTERÝCH PODMÍNKÁCH SJEDNÁVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 64/1986 SB.

ZÁKON ČÍSLO 325/1999 SBÍRKY O AZYLU

ZÁKON ČÍSLO 326/1999 SBÍRKY O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 328/1991 SBÍRKY O KONKURSU A VYROVNÁNÍ

ZÁKON ČÍSLO 329/2011 SBÍRKY O POSKYTOVÁNÍ DÁVEK OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 337/1992 SBÍRKY O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKÚ

ZÁKON ČÍSLO 338/1992 SBÍRKY O DANI Z NEMOVITOSTÍ

ZÁKON ČÍSLO 348/2005 SBÍRKY O ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH POPLATCÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 353/2003 SBÍRKY O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

ZÁKON ČÍSLO 357/1992 SBÍRKY O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

ZÁKON ČÍSLO 358/1992 SBÍRKY O NOTÁŘÍCH A JEJICH ČINNOSTI (NOTÁŘSKÝ ŘÁD)

ZÁKON ČÍSLO 361/2000 SBÍRKY O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU)

ZÁKON ČÍSLO 365/2000 SBÍRKY O INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH VEŘEJNÉ SPRÁVY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 37/2004 SBÍRKY O POJISTNÉ SMLOUVĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POJISTNÉ SMLOUVĚ)

ZÁKON ČÍSLO 376/2015 SBÍRKY O UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ

ZÁKON ČÍSLO 397/2012 SBÍRKY O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON ČÍSLO 40/1964 SBÍRKY OBČANSKÝ ZÁKONÍK

ZÁKON ČÍSLO 40/2009 SBÍRKY TRESTNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON ČÍSLO 408/2010 SBÍRKY O FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ

ZÁKON ČÍSLO 418/2011 SBÍRKY O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM

ZÁKON ČÍSLO 42/1992 SBÍRKY O ÚPRAVĚ MAJETKOVÝCH VZTAHU A VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKOVÝCH NÁROKU V DRUŽSTVECH

ZÁKON ČÍSLO 426/2011 SBÍRKY O DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ

ZÁKON ČÍSLO 427/2011 SBÍRKY O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ

ZÁKON ČÍSLO 435/2004 SBÍRKY O ZAMĚSTNANOSTI

ZÁKON ČÍSLO 441/2003 SBÍRKY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 6/2002 SB.(ZÁKON O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH)

ZÁKON ČÍSLO 455/1991 SBÍRKY O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 456/2011 SBÍRKY O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁKON ČÍSLO 458/2000 SBÍRKY O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ENERGETICKÝ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 47/2002 SBÍRKY O PODPOŘE MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A O ZMĚNĚ ZÁKONA ČÍSLO 2/1969 SBÍRKY, O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ZÁKON ČÍSLO 480/2004 SBÍRKY O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI)

ZÁKON ČÍSLO 499/2004 SBÍRKY O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 513/1991 SBÍRKY OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON ČÍSLO 531/1990 SBÍRKY O ÚZEMNÍCH FINANČNÍCH ORGÁNECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 549/1991 SBÍRKY O SOUDNÍCH POPLATCÍCH

ZÁKON ČÍSLO 552/1991 SBÍRKY O STÁTNÍ KONTROLE

ZÁKON ČÍSLO 56/2001 SBÍRKY O PODMÍNKÁCH PROVOZU VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 168/1999 SB., O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 561/2004 SBÍRKY O PŘEDŠKOLNÍM ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON)

ZÁKON ČÍSLO 563/1991 SBÍRKY O ÚČETNICTVÍ

ZÁKON ČÍSLO 565/1990 SBÍRKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

ZÁKON ČÍSLO 586/1992 SBÍRKY O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON ČÍSLO 589/1992 SBÍRKY O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

ZÁKON ČÍSLO 591/1992 SBÍRKY O CENNÝCH PAPÍRECH

ZÁKON ČÍSLO 592/1992 SBÍRKY O POJISTNÉM NA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ZÁKON ČÍSLO 593/1992 SBÍRKY O REZERVÁCH PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ

ZÁKON ČÍSLO 627/2004 SBÍRKY O EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKON ČÍSLO 634/1992 SBÍRKY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

ZÁKON ČÍSLO 634/2004 SBÍRKY O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

ZÁKON ČÍSLO 72/1994 SBÍRKY KTERÝM SE UPRAVUJÍ NĚKTERÉ SPOLUVLASTNICKÉ VZTAHY K BUDOVÁM A NĚKTERÉ VLASTNICKÉ VZTAHY K BYTŮM A NEBYTOVÝM PROSTORŮM A DOPLŇUJÍ NĚKTERÉ ZÁKONY (ZÁKON O VLASTNICTVÍ BYTŮ)

ZÁKON ČÍSLO 73/2011 SBÍRKY O ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH CH ZÁKONŮ

ZÁKON ČÍSLO 84/1990 SBÍRKY O PRÁVU SHROMAŽĎOVACÍM

ZÁKON ČÍSLO 85/1996 SBÍRKY O ADVOKACII

ZÁKON ČÍSLO 86/2002 SBÍRKY O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ)

ZÁKON ČÍSLO 87/1995 SBÍRKY O SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTVECH A NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH S TÍM SOUVISEJÍCÍCH A O DOPLNĚNÍ ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ (ZÁKON O SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTVECH)

ZÁKON ČÍSLO 89/2012 SBÍRKY OBČANSKÝ ZÁKONÍK

ZÁKON ČÍSLO 90/2012 SBÍRKY O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

ZÁKON ČÍSLO 91/2012 SBÍRKY O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

ZÁKON ČÍSLO 93/2009 SBÍRKY O AUDITORECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O AUDITORECH)

ZÁKON ČÍSLO 99/1963 SBÍRKY OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÍSLO 340/2013 SBÍRKY O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

 

________________

Objednat s 50% slevou  

  • VÍCE NEŽ 1100 DOKUMENTŮ
  • TÉMĚŘ 1000  AKTUÁLNÍCH VZORŮ
  • 217 ZÁKONŮ V PALTNÉM ZNĚNÍ
  • AKTUALIZOVÁNO PRO ROK 2022
  • Instalace až na 4 rúzná zařízení
  • Aktualizace z internetu

OBJEDNAT S 50%  SLEVOU

________________

NOVINKY

________________

KDO JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI

Firmy, instituce, podnikatelé i obyčejní lidé. Celkem jich je více než 10 000.
Tady je malý vzorek:

√  Městská policie hl. M. Prahy
√  Ministerstvo vnitra ČR
√  Železárny Štěpánov spol. s r.o.
√  Základní škola Loučovice
√  Dopravní podnik hl. M. Prahy
√  ČVUT, správa účelových zařízení
√  Mobilia interier s.r.o.
√  CITY WEST INVESTORS, s.r.o.
√  Městská charita Plzeň
√  MUDr. Jana Jůdová, Děčín
√  Krajský úřad Libereckého kraje
√  Policejní akademie ČR
√  Mendelova zemědělská univerzita
√  A K  JUDr. Vojtěch Skoumal
√  Městská část Praha 7
√  Divadlo Pohádka Praha
√  ČESKÝ HYDROMETEOROLOG. ÚSTAV
√  Město Trhové Sviny
√  SALMONIA s.r.o.
√  METALURGIE Rumburk s.r.o.
√  Statutární město Karlovy Vary
√  RENOKOV, s.r.o.
√  JUDr. Vladimír Řičica, advokát
√  Urocentrum MUDr. Karel Vlček
√  MUDr. Marie Ošťádalová
√  AUDITOR-FIN s.r.o.
√  Město Hulín
√  GRAND REKLAM s.r.o.
√  Farní charita Starý Knín
√  Rehabilitace MUDr. Jan Josl
√  GYNVITAE MUDr. Miroslav Vítek s.r.o.
√  Bytové družstvo v Aši
√  Silniční inženýrská společnost, s.r.o.
√  Středisko služeb školám , v.o.s.
√  Městská kulturní zařízení Jeseník
√  Povodí Labe, s.p., závod Dolní Labe
√  VŠCHT Praha
√  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
√  Ústav chirurgie ruky a plast. chirurgie
√  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
√  Subterra a.s.
√  Občanské  sdružení Most k naději
√  Statutární město Teplice
√  FERINOX s.r.o.
√  Západočeské komunální služby , a.s.
√  FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.
√  Gymnázium Trhové Sviny
√  SOU, Praha – Radotín
√  TJ Lokomotiva Cheb
√  Poliklinika Nepomuk s.r.o.
√  Kooperativa, pojišťovna, a.s.
√  Základní škola Rovečné
√  Jihostroj a.s.
√  Slezská Diakonie
√  Lékařský odborový klub - SČL
√  SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s.r.o.
√  SIKO KOUPELNY a.s.
√  LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. - LZ Kladská
√  NEWTON Technologies, a.s.
√  Obec Velké Svatoňovice
√  MAITREA a.s
√  Městské Lesy Vysoké Mýto s.r.o.
√  JUDr. Miroslav Rác advokát
√  Statutární město Jihlava
√  Úřad práce ČR KoP Most
√  Jiří Odehnal - Provaznictví
a mnoho, mnoho dalších firem, podnikatelů, osob, úřadů a institucí …